SEMINÁRE

 

Pozvánka na seminár

Elektronické schránky v zmysle zákona o e- Governmente

dátum a miesto konania seminára:    

14.6.2017 PREŠOV:  Hotel LINEAS  Budovateľská 14

Lektor: Mgr. Monika Imrichová, odborník v oblasti elektronického podpisu a elektronickej komunikácie

Pozvanka eSchranka vo worde

PozvánkaeSchranka 062017účtovný doklad

Program:

 1. Základné legislatívne úpravy/pojmy
 2. Elektronická schránka a jej životný cyklus:
 • zriadenie, aktivácia, de aktivácia, zrušenie
 • povinná aktivácia schránok právnických osôb na doručovanie
 • prístup do schránky a možnosti udelenia
 • nastavenie notifikácií
 1. Elektronická identifikačná karta:
 • nevyhnutné softvérové a hardvérové inštalácie
 • funkcie eID, zmena BOK, PIN
 • výhody používania eID
 1. Predstavenie portálu www.slovensko.sk
 2. Prihlásenie do el. schránky – predstavenie prostredia, nastavenie oprávnení a notifikácií
 3. Práca s elektronickými dokumentami:
 • prijaté správy – notifikácia, doručenka, správa a jej prílohy
 • práca s prijatou úradnou správou – otvorenie, zobrazenie, vytlačenie príp. uloženie príloh
 • vytvorenie novej úradnej správy – používané formáty podpisov, pridanie a podpísanie príloh kvalifikovaným elektronickým podpisom
 • odoslanie správy – podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom
 1. Podpis na elektronickom dokumente, typy kvalifikovaných certifikátov a ako ich vybaviť

 

 

 

 

Pozvánka na seminár

DPH v praxi so zameraním na zmeny platné od 01.01.2017

Lektor: JUDr. STANÍKOVÁ Danuša, Daňový úrad Prešov odd. daňových špecialistov

miesto a dátum konania seminára:8.2.2017  PREŠOV :  SPŠ drevárska Prešov salónik jedálne Drevár, Bardejovská 24

Program: 

 1. Nákup tovaru za účelom jeho predaja
 • Tuzemské dodanie
 • Premiestnenie
 • IKD a vývoz tovaru
 1. Dodanie stavebnej práce – prenos daňovej povinnosti v príkladoch
 2. Nárok na odpočítanie dane z nákupu auta, PHM, opráv…
 3. Odpočítanie dane pri cestovných náhradách
 4. Zmeny pre rok 2017
 5. Diskusia a odpovede na dotazy
 6. V cene za seminár, je aj zaslanie plného textu prezentácie !

pozvanka-na-seminar-822017-dph-vo worde

Pozvanka DPH 08022017-v pdf – účtovný doklad

 

 

 

Pozvánka na seminár

Základy transferového oceňovania a zmeny od r. 2015:

dátum a miesto konania seminára:    

16.12.2016      PREŠOV:  SPŠ drevárska Prešov salónik jedálne Drevár, Bardejovská 24

Lektor: Ing. Božena Ninčáková – Daňová poradkyňa- lektorka s praxou.

                                   Program:

Obsahová náplň seminára „Transferové oceňovanie“

Problematika transferového oceňovania sa od roku 2015 týka nielen zahraničných, ale aj tuzemských závislých osôb. Rozšírenie okruhu podnikateľov, ktorí musia uplatňovať princípy transferového oceňovania, priniesla novela zákona o dani z príjmov účinná od 01.01.2015. Seminár k transferovému oceňovaniu vám dá odpovede na všetky otázky.

pozvanka-transferove-ocenovanie-12-2016 : na prihlásenie –  word

pozvanka-transferove-ocenov-122016 v pdf- účtovný doklad

Pozvánka na seminár:                                                                                                                                                       dátum a miesto konania seminára:                                                                                       Z organizačných dôvodov bude termín spresnený !

    PREŠOV:  Hotel LINEAS  Budovateľská 14                                              Program:  Dôležité zmeny v nemocenskom poistení  od 1.1.2016                                                                                                                                                    Lektor: Helena  Buriaková, vedúca odboru nemocenského poistenia SP- p. Prešov  Dôležité zmeny v dôchodkovom poistení od 1.1.2016:                                                      –        vyrovnávací  príplatok,( nová dôchodková dávka od 1.1.2016                                  –        príspevok športovému   reprezentantovi                                                                         –        minimálny dôchodok od 1.7.2015, jeho valorizácia od 1.1.20                                      –        nové posúdenie nároku na vdovský- vdovecký dôchodok  k 1.1.2016                        –        zvyšovanie dôchodkov pracujúcich dôchodcov od 1.1.2016                                         –        vyhotovovanie elektronických  ELDP                                                                                                                                                    Lektor: JUDr. Ján Kuča, vedúci  odboru dôchodkového poistenia SP- p. Prešov,                            Ing.  Palšová, vedúca úseku ELDP SP- p Prešov                                                                                                                                                    Pozvánka- slúži ako účtovný doklad     Pozvánka- na prihlásenie    

V cene za seminár, je aj zaslanie plného textu prezentácie !

Pozvánka na seminár       NOVÉ                                                                             Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015                                    dátum a miesto konania seminára:

21.01.2016     PREŠOV: Hotel LINEAS Budovateľská 14                                              Lektor: JUDr. Mária Stahovcová        

Pozvánka_vysporiadanie_dane_za_r.2015  / na prihlásenie / word

Pozvanka_danZC122015 / slúži ako účtovný doklad / pdf

vianočne zelanie

 

 

 

 

Pozvánka na seminár        NOVÉ

NOVELA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY                                                                dátum a miesto konania seminára:                                                                      26.11.2015          STARÁ ĽUBOVŇA Penzion u Jeleňa                                           27.11.2015           PREŠOV:  Hotel Lineas Budovateľská 3586/1                            02.12.2015           POPRAD   Hotel Satel Poprad                                                                Lektor: JUDr. Danuša Staníková- daňový špecialista FR SR                                          Pozvánka_ DPH_112015   / na prihlásenie/ word                                                           Pozvánka_DPH_112015   / slúži ako účtovný doklad / pdf                                          

 

Pozvánka na seminár       NOVÉ                                                                             Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015                                    dátum a miesto konania seminára:

 24.11.2015     PREŠOV:  Hotel LINEAS Budovateľská 14                                         03.12.2015     STARÁ ĽUBOVŇA : Penzión U Jeleňa                                                                                      Lektor: JUDr. Mária Stahovcová                       Pozvánka_vysporiadanie_dane_za_r.2015 / na prihlásenie / word                                     Pozvánka_danZC122015 / slúži ako účtovný doklad / pdf

Pozvánka na seminár      NOVÉ                                                                            Vysporiadanie dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2015            dátum a miesto konania seminára:                                                                            7.12.2015     PREŠOV:  Hotel LINEAS Budovateľská 14                                             Lektor: JUDr. Mária Stahovcová Odbor daňovej metodiky , dane z príjmov a účtovníctva

Pozvanka_danFO_122015 / na prihlásenie na seminár / word                                                Pozvanka_danFO122015 / slúži ako účtovný doklad / pdf

 

 

 

Pozvánka na seminár

Praktické skúsenosti na elektronickom trhovisku

dátum a miesto konania seminára:                                                                            26.6.2015   POPRAD:  HotelSatel Mnoheľova                                                                                                                                                      

Lektor: Ing. Helena Polónyi . Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a oblasť systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP. V minulosti pôsobila aj v skúšobných komisiách Úradu pre verejné obstarávanie.                            Určené –    všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov

 Program:

EKS – Elektronické trhovisko                                                                                          Prínosy elektronického trhoviska                                                                           Registrácia                                                                                                                                                                                                                                                Opisný formulár, karanténa, knižnica                                                                                  Vytváranie objednávky a ponuky                                                                                      Postupy a procesy zadávania zákazky                                                                        Reportingové /štatistické/archivačné úkony                                                                  Skúsenosti z obchodovania na ET                                                                                          Diskusia

Cieľom seminára je Výklad zákonov č. 31/2015 Z.z., č. 13/2015 Z.z., č. 34/2014 Z. z., 28/2013 Z. z., č. 95/2013 Z. z. a 180/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zameraný na elektronické trhovisko (§ 91 až 99).

V cene za seminár, je aj zaslanie plného textu prezentácie !

Pozvánka na stiahnutie elektronické trhovisko 052015

Pozvánka na seminár                                                                                                          Zákon č. 333/2014 Z.z.novela zákona o dani , účinná od 1.1.2015 najpodstatnejšie zmeny                                                                                                                                dátum a miesto konania seminára:                                                                                      !!! pozor zmena 10.6.2015   PREŠOV:  Hotel LINEAS Budovateľská 14   

  16.6.2015   KOŠICE: Hotel Lokomotiva Čermeľská cesta 1452/1

   

Lektor: JUDr. Mária Stahovcová Odbor daňovej metodiky Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva                                                                                                             Program 

Nepeňažné benefity zamestnancov,                                                                              Odvody za zamestnanca a preddavok na daň ako výdavok zamestnávateľa             Úprava valorizácie daňového bonusu,                                                                              Nové výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľností,                                                      Zreálnenie výpočtu preddavkov na daň FO,                                                          Zdaňovanie zdravotníckych pracovníkov (lekárov) – zrážková daň, aj u zamestnancov  Zmena pojmu daňový výdavok zamestnávateľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov      Výdaj na majetok s charakterom majetku aj na osobnú potrebu – paušál 80 %         Zmeny v odpisovaní majetku :                                                                                      Zmena počtu odpisových skupín – nové odpisové skupiny                                            Zmena doby odpisovania – 4 až 40 rokov,                                                                      Povinnosť prerušiť odpis – nemožnosť dodatočne uplatniť odpis                                   Limitovaná VC osobných automobilov 48 000 € – odpis, prenájom,                              Majetok využívaný aj na osobné potreby,                                                                     Zmeny lízingu – finančný prenájom od 1.1.2015,                                                                   Daňové výdavky len po zaplatení – rozšírenie,                                                                       Zmluvné pokuty, reklamné predmety,                                                                             Super odpočet výdavkov na výskum a vývoj                                                                          V cene za seminár, je aj zaslanie plného textu prezentácie !

Pozvánka na stiahnutie  daňová novela 052015

  Pozvánka na seminár

Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti a dane fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2014

dátum a miesto konania seminára:                                                                                   28.1.2015   STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión U Jeleňa Nám.sv.Mikuláša 22                         6.2.2015   PREŠOV:  Hotel LINEAS s.r.o.Budovateľská 14

Lektor: JUDr. Mária Stahovcová Odbor daňovej metodiky Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva

Závislá činnosť (ZČ)Príjmy zo závislej činnosti – charakteristika – zdaňovanie                 Spôsoby vysporiadania dane zo ZČ za rok 2014                                                               Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej                                         Oslobodené príjmy a príjmy vylúčené z predmetu dane.                                             Daňový bonus a zamestnanecká prémia                                                                Preukazovanie nárokov na dani zo ZČ                                                                     Príspevok na DDS ako ďalšia nezdaniteľná časť základu dane od 1.1.2014               Nezdaniteľná časť základu dane na manželku – sprísnené podmienky jej uplatnenia          Tlačivá na ZČ za zdaňovacie obdobie 2014 a na rok 2015                                             Daň z príjmu fyzickej osoby (FO)Príjmy z podnikania, SZČ – charakteristika – zdaňovanie                                                                                                                        Príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu                                             Nové tlačivá daňových priznaní fyzickej osoby za rok 2014                                 Aktívne a pasívne príjmy – uplatnenie nezdaniteľných častí ZD                                              Strata a zmeny v spôsobe jej umorovania už za rok 2014                                                                                                                                           Možné spôsoby uplatňovania výdavkov daňovníkov s príjmami podľa § 6                          Paušálne výdavky – nie pri všetkých príjmoch, limitované výdavky                         Povinnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie – spôsob predlženia lehoty za rok 2014Platenie preddavkov, preddavkové obdobie                                                                 Aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb a zo závislej činnosti          Nepeňažný príjem zamestnanca – auto zamestnávateľa – od 1.1.2014 po novom

Diskusia                                                                                                                          3.Informácia o pripravovanej novele z.č.595/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2015                  V cene za seminár, je aj zaslanie plného textu prezentácie !

pozvanka_na stiahnutie daň_FOaZC12015

Pozvánka na seminár

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
dátum a miesto konania seminára: 15.1. 2015 PREŠOV: Hotel Lineas Budovateľská 3586/14
Lektor: JUDr. Danuša Staníková- daňový špecialista FR SR                                                 Program:
1/ novela zákona č, 222/2004 Z. z. o DPH – zákon č.218/2014 Z .z                              Lehoty na vybavenie žiadosti o registráciu platiteľa                                                               a, Zmena miesta dodania pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby, a osobitný režim uplatňovania dane – MOSS                                                                           b, Zmena v podávaní kontrolných výkazov a súhrnných výkazov                                         c, Možnosť vrátenia časti nadmerného odpočtu pred skončením kontroly oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu                                                                                        2/ aktuálne otázky                                                                                                                    a, Zákonná registračná povinnosť a zábezpeka na daň.                                                        b, Uplatňovanie ručenia za daň v súvislosti s platbou pred a po lehote splatnosti                c, Zdaniteľné obchody a miesto ich dodania                                                                         d, Predaj alebo nájom nehnuteľnosti a prechod daňovej povinnosti na kupujúceho             3/ Diskusia

vianočne zelanie

na stiahnutie Pozvanka_1512015_DPH

 

 

 

 

Pozvánka na seminár

Srdečne Vás pozývame na seminár: Daň z príjmov FO a ZČ – daňové priznanie za rok 2014 a zmeny k 1. 1. 2015 dátum a miesto konania seminára: 10.12.2014       PREŠOV:  Penzión Radlinka Radlinského 17 Lektor: JUDr.  Mária Stahovcová Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva Program 1.   Závislá činnosť (ZČ) 2.   Daň z príjmu fyzickej osoby (FO) 3.   Informácia o pripravovanej novele z.č.595/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2015

Pozvánka pdf na stiahnutie: dan FO-ZC 2014

Pozvánka na seminár

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSôB                                     dátum a miesto konania seminára:  20.2. 2014     STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión a reštaurácia U JELEŇA Nám. sv. Mikuláša 21.2. 2014     POPRAD:  Hotel SATEL  Mnoheľova 825                                                           26.2. 2014     PREŠOV:  Penzión RadlinkaRadlinského 17                                                   28.2. 2014     SPIŠSKÁ NOVÁ VES :   Zasadačka Mestský úrad

 

 

Pozvánka na seminár                                                                                                   Vysporiadanie dane z príjmu fyzickej osoby a zo závislej činnosti a vplyv zmien zákonov na daň  za rok 2013“.                                                                                              dátum a miesto konania seminára                                                                                      25.11. 2013     POPRAD:  Hotel SATEL  Mnoheľova 825                                                  3.12. 2013     PREŠOV:  Penzión RadlinkaRadlinského 17                                                    9.12. 2013     STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión a reštaurácia U JELEŇA Nám. sv. Mikuláša      Lektor: JUDr.  Mária Stahovcová Odbor daňovej metodiky Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva/ Súčasťou prednášky je dáta projektová prezentácia/   Pozvánka na seminár                                                                                                    Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2014                                               Miesto konania:                                                                                                                   27.11.2013    STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión a reštaurácia U JELEŇA Nám. sv. Mikuláša  28.11.2013    PREŠOV:   Penzión Radlinka Radlinského 22                                                                                                                                         Lektor: JUDr. STANÍKOVÁ Danuša, Finančné riaditeľstvoSekcia metodiky a konania                                                            daňového procesu

Pozvánka na semináre                                                                                                „Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/013“

Miesto konania:   18.9.2013    Tovarné  :  Obecný úrad                                            Lektor: Mgr. Vladimír Salaj- Špecialista na Zákon o ochrane osobných údajov                       Program:                                                                                                                     Ochrana osobných údajov – predmet a pôsobnosť zákona, v súvislosti s inou legislatívou, vymedzenie pojmov                                                                                    Vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ  – obsah a zákonné náležitosti zmluvy medzi  subjektmi                                                                                                                   Zásady spracúvania osobných údajov – povinnosti prevádzkovateľa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov                                                                                   Bezpečnosť spracúvania osobných údajov – bezpečnostná politika, bezpečnostný projekt, detaily analýzy bezpečnostných rizík,  bezpečnostné smernice                       Dohľad nad ochranou osobných údajov, zodpovedná osoba – podmienky jej poverenia                                                                                                                      Ochrana práv dotknutých osôb – práva dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľa spojené s uplatnením práva dotknutou osobou                                                       Cezhraničný tok osobných údajov Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov, sankcie za porušenie zákonov                                                                                                  Diskusia  Nové podmienky pre poučenie a pozíciu oprávnenej osoby, nové podmienky poverenia zodpovednej osoby pre dohľad,  dokumentácia vyžadovaná podľa nového zákona.                                                                                                   Detailné vysvetlenie k pracovným materiálom (vzorové dokumenty vyžadované zákonom)                                                                                                                              Každý účastník obdrží potvrdenie o absolvovaní seminára                                             Pozvánka na stihnutie: word

Pozvánka na semináre ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PRE PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2012dátum a miesto konania seminára: 29.11.2012  Prešov: Penzión Radlinka Radlinského17 Lektor: Ing. Jana Turóciová odd. metodiky daní a služieb DR SR

Pozvánka na stiahnutie vo worde

ZMENY ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV FO, ZČ  TÝKAJÚCE SA VYSPORIADANIA ROKU 2012 A ZMENY OD 1.1.2013 dátum a miesto konania seminára: 4.12. 2012    POPRAD:  Hotel SATEL  Mnoheľova 825 6.12. 2012    PREŠOV:  Penzión Radlinka Radlinského 17 13.12. 2012  STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión a reštaurácia U JELEŇA Námestie sv.Mikuláša

Pozvánka na stihnutie: word