SEMINÁRE

POZOR ZMENA TERMÍNU !

Pozvánka na seminár:                                                                                                                                                       dátum a miesto konania seminára:                                                                                       Z organizačných dôvodov bude termín spresnený !

    PREŠOV:  Hotel LINEAS  Budovateľská 14                                              Program:  Dôležité zmeny v nemocenskom poistení  od 1.1.2016                                                                                                                                                    Lektor: Helena  Buriaková, vedúca odboru nemocenského poistenia SP- p. Prešov  Dôležité zmeny v dôchodkovom poistení od 1.1.2016:                                                      –        vyrovnávací  príplatok,( nová dôchodková dávka od 1.1.2016                                  –        príspevok športovému   reprezentantovi                                                                         –        minimálny dôchodok od 1.7.2015, jeho valorizácia od 1.1.20                                      –        nové posúdenie nároku na vdovský- vdovecký dôchodok  k 1.1.2016                        –        zvyšovanie dôchodkov pracujúcich dôchodcov od 1.1.2016                                         –        vyhotovovanie elektronických  ELDP                                                                                                                                                    Lektor: JUDr. Ján Kuča, vedúci  odboru dôchodkového poistenia SP- p. Prešov,                            Ing.  Palšová, vedúca úseku ELDP SP- p Prešov                                                                                                                                                    Pozvánka- slúži ako účtovný doklad     Pozvánka- na prihlásenie    

V cene za seminár, je aj zaslanie plného textu prezentácie !

Pozvánka na seminár       NOVÉ                                                                             Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015                                    dátum a miesto konania seminára:

21.01.2016     PREŠOV: Hotel LINEAS Budovateľská 14                                              Lektor: JUDr. Mária Stahovcová        

Pozvánka_vysporiadanie_dane_za_r.2015  / na prihlásenie / word

Pozvanka_danZC122015 / slúži ako účtovný doklad / pdf

vianočne zelanie

 

 

 

 

Pozvánka na seminár        NOVÉ

NOVELA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY                                                                dátum a miesto konania seminára:                                                                      26.11.2015          STARÁ ĽUBOVŇA Penzion u Jeleňa                                           27.11.2015           PREŠOV:  Hotel Lineas Budovateľská 3586/1                            02.12.2015           POPRAD   Hotel Satel Poprad                                                                Lektor: JUDr. Danuša Staníková- daňový špecialista FR SR                                          Pozvánka_ DPH_112015   / na prihlásenie/ word                                                           Pozvánka_DPH_112015   / slúži ako účtovný doklad / pdf                                          

 

Pozvánka na seminár       NOVÉ                                                                             Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015                                    dátum a miesto konania seminára:

 24.11.2015     PREŠOV:  Hotel LINEAS Budovateľská 14                                         03.12.2015     STARÁ ĽUBOVŇA : Penzión U Jeleňa                                                                                      Lektor: JUDr. Mária Stahovcová                       Pozvánka_vysporiadanie_dane_za_r.2015 / na prihlásenie / word                                     Pozvánka_danZC122015 / slúži ako účtovný doklad / pdf

Pozvánka na seminár      NOVÉ                                                                            Vysporiadanie dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2015            dátum a miesto konania seminára:                                                                            7.12.2015     PREŠOV:  Hotel LINEAS Budovateľská 14                                             Lektor: JUDr. Mária Stahovcová Odbor daňovej metodiky , dane z príjmov a účtovníctva

Pozvanka_danFO_122015 / na prihlásenie na seminár / word                                                Pozvanka_danFO122015 / slúži ako účtovný doklad / pdf

 

 

 

Pozvánka na seminár

Praktické skúsenosti na elektronickom trhovisku

dátum a miesto konania seminára:                                                                            26.6.2015   POPRAD:  HotelSatel Mnoheľova                                                                                                                                                      

Lektor: Ing. Helena Polónyi . Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a oblasť systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP. V minulosti pôsobila aj v skúšobných komisiách Úradu pre verejné obstarávanie.                            Určené –    všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov

 Program:

EKS – Elektronické trhovisko                                                                                          Prínosy elektronického trhoviska                                                                           Registrácia                                                                                                                                                                                                                                                Opisný formulár, karanténa, knižnica                                                                                  Vytváranie objednávky a ponuky                                                                                      Postupy a procesy zadávania zákazky                                                                        Reportingové /štatistické/archivačné úkony                                                                  Skúsenosti z obchodovania na ET                                                                                          Diskusia

Cieľom seminára je Výklad zákonov č. 31/2015 Z.z., č. 13/2015 Z.z., č. 34/2014 Z. z., 28/2013 Z. z., č. 95/2013 Z. z. a 180/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zameraný na elektronické trhovisko (§ 91 až 99).

V cene za seminár, je aj zaslanie plného textu prezentácie !

Pozvánka na stiahnutie elektronické trhovisko 052015

Pozvánka na seminár                                                                                                          Zákon č. 333/2014 Z.z.novela zákona o dani , účinná od 1.1.2015 najpodstatnejšie zmeny                                                                                                                                dátum a miesto konania seminára:                                                                                      !!! pozor zmena 10.6.2015   PREŠOV:  Hotel LINEAS Budovateľská 14   

  16.6.2015   KOŠICE: Hotel Lokomotiva Čermeľská cesta 1452/1

   

Lektor: JUDr. Mária Stahovcová Odbor daňovej metodiky Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva                                                                                                             Program 

Nepeňažné benefity zamestnancov,                                                                              Odvody za zamestnanca a preddavok na daň ako výdavok zamestnávateľa             Úprava valorizácie daňového bonusu,                                                                              Nové výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľností,                                                      Zreálnenie výpočtu preddavkov na daň FO,                                                          Zdaňovanie zdravotníckych pracovníkov (lekárov) – zrážková daň, aj u zamestnancov  Zmena pojmu daňový výdavok zamestnávateľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov      Výdaj na majetok s charakterom majetku aj na osobnú potrebu – paušál 80 %         Zmeny v odpisovaní majetku :                                                                                      Zmena počtu odpisových skupín – nové odpisové skupiny                                            Zmena doby odpisovania – 4 až 40 rokov,                                                                      Povinnosť prerušiť odpis – nemožnosť dodatočne uplatniť odpis                                   Limitovaná VC osobných automobilov 48 000 € – odpis, prenájom,                              Majetok využívaný aj na osobné potreby,                                                                     Zmeny lízingu – finančný prenájom od 1.1.2015,                                                                   Daňové výdavky len po zaplatení – rozšírenie,                                                                       Zmluvné pokuty, reklamné predmety,                                                                             Super odpočet výdavkov na výskum a vývoj                                                                          V cene za seminár, je aj zaslanie plného textu prezentácie !

Pozvánka na stiahnutie  daňová novela 052015

  Pozvánka na seminár

Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti a dane fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2014

dátum a miesto konania seminára:                                                                                   28.1.2015   STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión U Jeleňa Nám.sv.Mikuláša 22                         6.2.2015   PREŠOV:  Hotel LINEAS s.r.o.Budovateľská 14

Lektor: JUDr. Mária Stahovcová Odbor daňovej metodiky Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva

Závislá činnosť (ZČ)Príjmy zo závislej činnosti – charakteristika – zdaňovanie                 Spôsoby vysporiadania dane zo ZČ za rok 2014                                                               Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej                                         Oslobodené príjmy a príjmy vylúčené z predmetu dane.                                             Daňový bonus a zamestnanecká prémia                                                                Preukazovanie nárokov na dani zo ZČ                                                                     Príspevok na DDS ako ďalšia nezdaniteľná časť základu dane od 1.1.2014               Nezdaniteľná časť základu dane na manželku – sprísnené podmienky jej uplatnenia          Tlačivá na ZČ za zdaňovacie obdobie 2014 a na rok 2015                                             Daň z príjmu fyzickej osoby (FO)Príjmy z podnikania, SZČ – charakteristika – zdaňovanie                                                                                                                        Príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu                                             Nové tlačivá daňových priznaní fyzickej osoby za rok 2014                                 Aktívne a pasívne príjmy – uplatnenie nezdaniteľných častí ZD                                              Strata a zmeny v spôsobe jej umorovania už za rok 2014                                                                                                                                           Možné spôsoby uplatňovania výdavkov daňovníkov s príjmami podľa § 6                          Paušálne výdavky – nie pri všetkých príjmoch, limitované výdavky                         Povinnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie – spôsob predlženia lehoty za rok 2014Platenie preddavkov, preddavkové obdobie                                                                 Aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb a zo závislej činnosti          Nepeňažný príjem zamestnanca – auto zamestnávateľa – od 1.1.2014 po novom

Diskusia                                                                                                                          3.Informácia o pripravovanej novele z.č.595/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2015                  V cene za seminár, je aj zaslanie plného textu prezentácie !

pozvanka_na stiahnutie daň_FOaZC12015

Pozvánka na seminár

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
dátum a miesto konania seminára: 15.1. 2015 PREŠOV: Hotel Lineas Budovateľská 3586/14
Lektor: JUDr. Danuša Staníková- daňový špecialista FR SR                                                 Program:
1/ novela zákona č, 222/2004 Z. z. o DPH – zákon č.218/2014 Z .z                              Lehoty na vybavenie žiadosti o registráciu platiteľa                                                               a, Zmena miesta dodania pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby, a osobitný režim uplatňovania dane – MOSS                                                                           b, Zmena v podávaní kontrolných výkazov a súhrnných výkazov                                         c, Možnosť vrátenia časti nadmerného odpočtu pred skončením kontroly oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu                                                                                        2/ aktuálne otázky                                                                                                                    a, Zákonná registračná povinnosť a zábezpeka na daň.                                                        b, Uplatňovanie ručenia za daň v súvislosti s platbou pred a po lehote splatnosti                c, Zdaniteľné obchody a miesto ich dodania                                                                         d, Predaj alebo nájom nehnuteľnosti a prechod daňovej povinnosti na kupujúceho             3/ Diskusia

vianočne zelanie

na stiahnutie Pozvanka_1512015_DPH

 

 

 

 

Pozvánka na seminár

Srdečne Vás pozývame na seminár: Daň z príjmov FO a ZČ – daňové priznanie za rok 2014 a zmeny k 1. 1. 2015 dátum a miesto konania seminára: 10.12.2014       PREŠOV:  Penzión Radlinka Radlinského 17 Lektor: JUDr.  Mária Stahovcová Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva Program 1.   Závislá činnosť (ZČ) 2.   Daň z príjmu fyzickej osoby (FO) 3.   Informácia o pripravovanej novele z.č.595/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2015

Pozvánka pdf na stiahnutie: dan FO-ZC 2014

Pozvánka na seminár

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSôB                                     dátum a miesto konania seminára:  20.2. 2014     STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión a reštaurácia U JELEŇA Nám. sv. Mikuláša 21.2. 2014     POPRAD:  Hotel SATEL  Mnoheľova 825                                                           26.2. 2014     PREŠOV:  Penzión RadlinkaRadlinského 17                                                   28.2. 2014     SPIŠSKÁ NOVÁ VES :   Zasadačka Mestský úrad

 

 

Pozvánka na seminár                                                                                                   Vysporiadanie dane z príjmu fyzickej osoby a zo závislej činnosti a vplyv zmien zákonov na daň  za rok 2013“.                                                                                              dátum a miesto konania seminára                                                                                      25.11. 2013     POPRAD:  Hotel SATEL  Mnoheľova 825                                                  3.12. 2013     PREŠOV:  Penzión RadlinkaRadlinského 17                                                    9.12. 2013     STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión a reštaurácia U JELEŇA Nám. sv. Mikuláša      Lektor: JUDr.  Mária Stahovcová Odbor daňovej metodiky Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva/ Súčasťou prednášky je dáta projektová prezentácia/   Pozvánka na seminár                                                                                                    Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2014                                               Miesto konania:                                                                                                                   27.11.2013    STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión a reštaurácia U JELEŇA Nám. sv. Mikuláša  28.11.2013    PREŠOV:   Penzión Radlinka Radlinského 22                                                                                                                                         Lektor: JUDr. STANÍKOVÁ Danuša, Finančné riaditeľstvoSekcia metodiky a konania                                                            daňového procesu

Pozvánka na semináre                                                                                                “Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/013”

Miesto konania:   18.9.2013    Tovarné  :  Obecný úrad                                            Lektor: Mgr. Vladimír Salaj- Špecialista na Zákon o ochrane osobných údajov                       Program:                                                                                                                     Ochrana osobných údajov – predmet a pôsobnosť zákona, v súvislosti s inou legislatívou, vymedzenie pojmov                                                                                    Vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ  – obsah a zákonné náležitosti zmluvy medzi  subjektmi                                                                                                                   Zásady spracúvania osobných údajov – povinnosti prevádzkovateľa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov                                                                                   Bezpečnosť spracúvania osobných údajov – bezpečnostná politika, bezpečnostný projekt, detaily analýzy bezpečnostných rizík,  bezpečnostné smernice                       Dohľad nad ochranou osobných údajov, zodpovedná osoba – podmienky jej poverenia                                                                                                                      Ochrana práv dotknutých osôb – práva dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľa spojené s uplatnením práva dotknutou osobou                                                       Cezhraničný tok osobných údajov Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov, sankcie za porušenie zákonov                                                                                                  Diskusia  Nové podmienky pre poučenie a pozíciu oprávnenej osoby, nové podmienky poverenia zodpovednej osoby pre dohľad,  dokumentácia vyžadovaná podľa nového zákona.                                                                                                   Detailné vysvetlenie k pracovným materiálom (vzorové dokumenty vyžadované zákonom)                                                                                                                              Každý účastník obdrží potvrdenie o absolvovaní seminára                                             Pozvánka na stihnutie: word

Pozvánka na semináre ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PRE PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2012dátum a miesto konania seminára: 29.11.2012  Prešov: Penzión Radlinka Radlinského17 Lektor: Ing. Jana Turóciová odd. metodiky daní a služieb DR SR

Pozvánka na stiahnutie vo worde

ZMENY ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV FO, ZČ  TÝKAJÚCE SA VYSPORIADANIA ROKU 2012 A ZMENY OD 1.1.2013 dátum a miesto konania seminára: 4.12. 2012    POPRAD:  Hotel SATEL  Mnoheľova 825 6.12. 2012    PREŠOV:  Penzión Radlinka Radlinského 17 13.12. 2012  STARÁ ĽUBOVŇA: Penzión a reštaurácia U JELEŇA Námestie sv.Mikuláša

Pozvánka na stihnutie: word